top of page

DIENSTEN

Meer informatie over functies en services 

1

 gegevens-verzameling

Gestroomlijnde gegevens

verzameling

Onze online dienst biedt een  en gebruiksvriendelijke survey-platform waarmee pensioenfondsen gegevens kunnen verzamelen van verschillende dienstverleners, waaronder vermogensbeheerders, fondsbeheerders, fiduciair beheerders en bewaarders.
 

UniforME Gegevensdefinitie

 De survey bevat eenduidige vragen waardoor consistentie en nauwkeurigheid bij verschillende dataleveranciers is gegarandeerd.
 

AANSLUITING MET GECONTROLEERDE DATA 

Uitgangspunt voor het verzamelen van de gegevens is het gecontroleerde jaarverslag. Tijdens het aanleveren van de gegevens wordt zichtbaar gemaakt als sprake is van verschillen tussen de aangeleverde data en het jaarverslag. Deze verschillen moeten worden opgelost alvorens de data te versturen. Hierdoor is gewaarborgd dat de gegevens in een keer juist en volledig worden aangeleverd.

 

CollaBoratief taakbeheer

Ons survey platform maakt een efficiënte delegatie van taken en vragen binnen de vragenlijst mogelijk, waardoor een efficiënte samenwerking tussen dataleveranciers wordt vergemakkelijkt.

 

Realtime voortgangs

bewaking

Met het surveyplatform kan de contactpersoon de voortgang van de gegevensverzameling eenvoudig realtime volgen.

2

Benchmarken & Rapportages

gedetailleerde 

data-analyse

Onze rapportages omvatten een grondige analyse van kosten- en prestatiegegevens, waardoor een totaalbeeld ontstaat van de positie van het pensioenfonds in vergelijking met peers en het universum.

Peer-benchmarking

We benchmarken de kosten- en prestaties van onze klanten met vergelijkbare pensioenfondsen.  Bij pensioenbeheer is het aantal deelnemers bepalend; bij vermogensbeheer is dit het beheerd vermogen.     

Bruikbare inzichten

Onze rapportages bieden systematische en bruikbare inzichten, waardoor de oorzaken van verschillen in prestaties met de peers in detail kunnen worden geanalyseerd. Op basis van deze analyses kan het beleid desgewenst worden aangepast resulterend in  verbetering van de prestaties. 

rapportage per doelgroep

We bieden rapportages op maat, afgestemd op de specifieke behoeften van elke doelgroep (bestuur, bestuursbureaus, interne toezichtsorganen en deelnemers), zodat we ervoor zorgen dat de verstrekte informatie relevant en inzichtelijk is en aansluit bij hun doelstellingen.

Analyse  kostenefficiëntie 

Onze benchmarking evalueert de kostenefficiëntie en helpt pensioenfondsen potentiële kostenbesparende mogelijkheden te signaleren.

beleidskeuzes

Onze rapportages relateren de gemaakte beleidskeuzes met het kostenniveau. Deze beleidskeuzes zijn een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van verschillen in kosten. Hoge kosten zijn voor een groot deel het gevolg van bewust beleid van het bestuur (hoge kosten zijn dus niet per definitie "slecht". 

verantwoording aan belanghebbenden 

Met behulp van de rapportages kan verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid aan (interne) toezichthoudende organen. 

 

3

AnalyseS 

 aandachtsgebieden 

Wij signaleren aandachts-gebieden voor het bestuur die kunnen leiden tot verbetering van prestaties.   

Externe adviesrol

Als externe adviseurs brengen we een onbevooroordeeld perspectief en expertise naar het bestuur en bieden we waardevolle inzichten.

Optimalisatie van uitvoeringskosten

We identificeren gebieden waar verbetering van uitvoeringskosten mogelijk is. 

uitvoeringskosten in perspectief 

Onze benchmarking plaatst de uitvoeringskosten in context. Kosten kunnen hoger zijn vanwege "bewuste".

 

analyse kosten 

vermogensbeheer  

Bij vermogensbeheer bepaalt de asset allocatie voor een groot deel het niveau van de kosten. Ook de beleggingsstijl (actief of passief) heeft invloed op het kostenniveau. Een oordeel over het kostenniveau kan pas worden gegeven door met behulp van peer groep data een kostennorm te berekenen die rekening houdt met fondsomvang en asset allocatie. Uiteindelijk is het van belang ook de rendementen te betrekken bij het benchmarken. De prestatie kan pas worden beoordeeld als de kosten worden afgezet met het (lange termijn) rendement   

Analyse kosten pensioenbeheer 

Bij pensioenbeheer bepaalt de servicegraad, de complexiteit van de uit te voeren pensioen-regeling en het aantal deelnemers voor een groot deel het kostenniveau.

 

visualities 

Met behulp van visualisaties worden de hierboven genoemde analyses voor pensioenbeheer- en vermogensbeheerkosten zichtbaar gemaakt en verklaart waarom sprake is van verschillen in de prestatie. 

 

bottom of page