top of page

Wtp een nieuwe kijk op kosten

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel worden de vermogensbeheerkosten per cohort gepresenteerd. De verschillen tussen de cohorten gaan vragen oproepen. Het is van belang dat het bestuur daarop is voorbereid.  

Uitvoeringskosten in spotlight 

De verschillen Wtp en huidige stelsel uiteengezet

In vergelijking met het huidige stelsel komen reguliere kosten meer in de spotlight voor de deelnemers omdat:
 

  • kosten zichtbaar in mindering worden gebracht van het gereserveerd pensioenvermogen

  • kosten zijn in euro's zichtbaar in plaats van percentages

  • kosten in het nieuwe stelsel binnen een pensioenfonds gaan verschillen vanwege de verschillende beleggingsprofielen 

 
Een goede toelichting is dan ook nog belangrijker dan in het huidige stelsel. Belangrijkste vraag van de deelnemer zal dan zijn. "Wat betaal ik en wat krijg ik hiervoor terug en hoe verhoudt zich dit tot vergelijkbare pensioenfondsen?" Met behulp van onze diepgaande benchmarkingrapportage kunnen deze vraag duidelijk worden beantwoord. 


White paper: Wtp een nieuwe kijk op kosten 


IBI heeft een white paper samengesteld waarin de consequenties van de Wtp met name voor het berekenen en rapporteren van de uitvoeringskosten per deelnemer zijn opgenomen. Van belang is dat per deelnemer de kosten per beleggingsprofiel / cohort in mindering worden gebracht van het gereserveerd pensioenvermogen. Omdat de life-cycle asset allocatie - die per beleggingsprofiel / cohort wordt ingevoerd-  in samenstelling verschilt, zal sprake zijn van verschillende rendementen en verschillende kosten. Dit vraagt om een inrichting van de beleggingsadministratie die het mogelijk maakt de kosten en rendementen per deelnemer toe te rekenen.


Om als deelnemer een "gevoel" te krijgen bij de kosten is het van belang de kosten in context te beoordelen. Dit houdt in: wat krijg ik, rekening houdend met beleidsbeslissingen, terug voor deze kosten. Denk hierbij aan rendementen en service. Ook is het van belang de kosten te kunnen vergelijken met andere pensioenfondsen om een gevoel bij de uitvoeringskosten te krijgen, rekening houdend met beleidskeuzes.  
Voor meer aandachtspunten verwijzen wij naar de white paper. 

 

Wpt projectkosten 


Door uitvoeringsorganisaties maar ook pensioenfondsen worden nu al overgangskosten gemaakt teneinde gereed te zijn voor de overgang naar de Wtp. Dit betreft o.a. het controleren van de data, het opstellen en laten controleren van het  invaartraject zijn enkele grote kostenposten. Deze kosten worden (indirect) ten laste van de deelnemer gebracht. 

 

wij helpen u de kosten inzichtelijk te maken

    
Worden de reguliere kosten nu hoger of lager onder Wtp? Wat zijn de projectkosten voor het pensioenfonds geweest om uiteindelijk de regeling uit te kunnen voeren? Welke beleidsaanpassingen zijn doorgevoerd en wat is het effect ervan op de uitvoeringskosten geweest?
Wij hebben een Wtp-product ontwikkeld die ervoor zorg draagt dat het bestuur de veranderingen in de rendementen en kosten van haar eigen fonds kan volgen. De ontwikkeling kan met behulp van de rapportage worden toegelicht aan het Verantwoordingsorgaan of Belanghebbendenorgaan, de werkgevers én aan de deelnemers van het fonds. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Veldpaus. 

bottom of page