top of page

Gebruiksvoorwaarden 

Deze Gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) vormen een bindende overeenkomst tussen het Institutional Benchmarking Institute (IBI) en de gebruiker of het pensioenfonds (Gebruiker) die toegang heeft tot en gebruikmaakt van de diensten van IBI - inclusief het online survey portaal - van IBI (Diensten) die worden aangeboden door het IBI. Door gebruik te maken van de Diensten stemt de Gebruiker in met de in deze Voorwaarden uiteengezette bepalingen en voorwaarden.

 1. Diensten en Gegevensverzameling

  1. IBI stelt de Gebruiker in staat gegevens te verzamelen van hun dienstverleners en gegevens te verstrekken aan IBI via het online survey portaal.

  2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van de gegevens via het online survey portaal, uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de survey-link. Na deze periode van 60 dagen zal tevens het volledige deelnamebedrag - volgens het deelnameformulier - worden gefactureerd.   

  3. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de verzamelde gegevens via de Diensten door IBI zullen worden gebruikt voor benchmarkingdoeleinden. De door IBI gebruikte gegevens zullen worden geaggregeerd en geanonimiseerd om de privacy van de Gebruiker en individuele dienstverleners te beschermen.

 2. Eigendom en Vertrouwelijkheid

  1. De Gebruiker behoudt het eigendom van de via de Diensten verzamelde gegevens.

  2. De Gebruiker erkent dat het IBI alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten bezit, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en bedrijfsgeheimen.

  3. Beide partijen stemmen ermee in om eventuele niet-openbare informatie die tussen hen wordt gedeeld, als vertrouwelijk te behandelen, en deze informatie niet openbaar te maken, te reproduceren of voor enig ander doel te gebruiken dan wat noodzakelijk is om de verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen.

 3. Privacy en Gegevensbeveiliging

  1. IBI zal redelijke maatregelen nemen om de privacy en beveiliging van de door de Gebruiker verzamelde gegevens via de Diensten te beschermen.

  2. IBI zal de gegevens van de Gebruiker behandelen en opslaan in overeenstemming met toepasselijke privacywetten en zijn Privacybeleid, dat hierbij door verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen.

 4. Beperking van Aansprakelijkheid

  1. IBI is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of een derde partij voor enige schade, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Diensten.

  2. De Gebruiker stemt ermee in IBI te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige vorderingen, schade of aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten of enige schending van deze Voorwaarden.

  3. Hoewel IBI ernaar streeft om onze Diensten zonder onderbrekingen beschikbaar te stellen, kunnen we niet garanderen dat de Diensten altijd beschikbaar zijn en zonder beperkingen functioneren. IBI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onderbrekingen.

 5. Beëindiging

  1. Elke partij kan deze Voorwaarden te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

  2. Bij beëindiging wordt de toegang van de Gebruiker tot de Diensten ingetrokken en zal het IBI geen diensten meer verlenen of toegang verlenen tot de gegevens van de Gebruiker.

  3. Na beëindiging kan IBI de Gebruikersgegevens in de database van IBI blijven gebruiken voor benchmarkingdoeleinden zoals beschreven in artikel 1.3 van deze Voorwaarden.

 6. Diversen

  1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of van overeenkomsten of akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze Diensten. Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact op met IBI voor verduidelijking.

.

bottom of page